Politechnika Poznańska

Zgłoszenie referatu

1 krok pierwszy

W celu zgłoszenia referatu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Można również przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa na adres organizatorów (z dopiskiem na kopercie "Seminarium mostowe") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2020 roku.

Warunkiem przyjęcia referatu jest zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium autora lub przynajmniej jednego ze współautorów.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Zgłaszam referat pod tytułem*
Autorzy referatu*
 

2 krok drugi

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu przekazania streszczenia referatu. Musi ono zawierać krótkie podanie treści, tez oraz istotnych wniosków:

Referaty na podstawie przesłanych streszczeń będą kwalifikowane przez organizatorów. Informacje o przyjęciu (lub nie przyjęciu) referatu oraz formie jego przygotowania prześlemy zainteresowanym do dnia 15.03.2019.

3 krok trzeci

Ostateczny tekst referatu należy nadesłać do dnia 30.04.2019:

Obszerne streszczenia referatów zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych (programie), a ich pełny tekst umieszczony na płycie CD. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną ponadto poddane recenzji przez Komitet Naukowy. W przypadku akceptacji przez Komitet Naukowy, po uwzględnieniu uwag, wprowadzeniu stosownych poprawek i uzupełnień, prace zostaną wydrukowane po zakończeniu Seminarium w Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, jako recenzowane artykuły. O akceptacji do druku artykułu, formie jego przygotowania oraz wymaganych poprawkach i uzupełnieniach poinformujemy zainteresowanych. Zeszyt z artykułami prześlemy wszystkim uczestnikom w ramach opłaty konferencyjnej.

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł + VAT = 1353 zł od osoby. Koszty uczestnictwa obejmują zakwaterowanie (dwa noclegi 08/09.06.2020 oraz 09/10.06.2020), wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – dopłata 250 zł + VAT. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty należy wnieść na konto:

"Fundacja Nauka Dla Budownictwa"
os. Stefana Batorego 25 m.28
60-687 Poznań
NIP 9721238038
REGON 302032302

Numer rachunku:
23 1020 4027 0000 1902 0996 0214
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu

Tytuł wpłaty: "XXX Seminarium mostowe"

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie imiennej listy uczestników.

Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku odwołania uczestnictwa po 15.05.2020 r. W wypadku zgłoszenia rezygnacji przed tym terminem będzie potrącone 20% wpłaconej kwoty. W celu umożliwienia wystawienia faktury prosimy o przesłanie lub złożenie w sekretariacie Seminarium, najpóźniej do dnia 10.06.2020 r. pełnych danych o firmie (osobie), na rzecz której ma być wystawiona faktura.