Politechnika Poznańska

Zgłoszenie referatu

1 krok pierwszy

W celu zgłoszenia referatu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Można również przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa na adres organizatorów (z dopiskiem na kopercie "Seminarium mostowe") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2024 roku.

Warunkiem przyjęcia referatu jest zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium autora lub przynajmniej jednego ze współautorów.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Zgłaszam referat pod tytułem*
Autorzy referatu*
 

2 krok drugi

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu przekazania streszczenia referatu. Musi ono zawierać krótkie podanie treści, tez oraz istotnych wniosków:

Referaty na podstawie przesłanych streszczeń będą kwalifikowane przez organizatorów. Informacje o przyjęciu (lub nie przyjęciu) referatu oraz formie jego przygotowania prześlemy zainteresowanym do dnia 15.02.2024.

3 krok trzeci

Ostateczny tekst referatu należy nadesłać do dnia 15.03.2024:

Przyjęte referaty, zgłoszone w ww. terminach, zostaną wydrukowane w Księdze Konferencyjnej. Przesłane i zaakceptowane przez Organizatora referaty, będą mogły być wygłaszane. Referaty do druku można przygotować w języku polskim lub angielskim, jednak nie przewiduje się ich tłumaczenia na język polski.

SEMINARIUM JUŻ DZIŚ

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi netto 1220,00 zł + 23% VAT od osoby. Koszty uczestnictwa obejmują udział w dwudniowych obradach, kolację powitalną w dniu 17.04, obiady w dniach 18.04 i 19.04, uroczysty bankiet w dniu 18.04, udział w imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne.

Koszty uczestnictwa nie obejmują zakwaterowania.

Opłaty należy wnieść na konto:

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
03-303 Warszawa, ul. Instytutowa 1
60-101 Poznań
NIP 676-21-05-367
REGON 631522589

Numer rachunku:
49 1140 2004 0000 3502 8089 2030
mBank

Tytuł wpłaty: "Seminarium mostowe"

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie imiennej listy uczestników.

Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku odwołania uczestnictwa po 30.03.2024 r. W wypadku zgłoszenia rezygnacji przed tym terminem będzie potrącone 20% wpłaconej kwoty. W celu umożliwienia wystawienia faktury prosimy o przesłanie lub złożenie w sekretariacie Seminarium, najpóźniej do dnia 15.04.2024 r. pełnych danych o firmie (osobie), na rzecz której ma być wystawiona faktura.